İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
KURUMSAL BİLGİLER
A - Yerleşim Durumu
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü; Mülkiyeti Hazineye ait bulunan Üzümlü Hükümet Konağının birinci katında, Kaymakamlık Makam odası, Yazı İşleri Müdürü odası, Yazı İşleri servis odası, T.H.H.K. odası, Sekreterlik odası, Toplantı odası, Arşiv, Kitaplık ve Dokümantasyon odası bölümlerinden oluşmaktadır.
 
B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar
            Mülki Yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir. Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü bürolarınca yürütmektedir.
Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri, Özel Kalem, İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Basın Halkla ilişkiler, Hukuk İşleri, İl Planlama ve Koordinasyon, Tek Adımda Hizmet ve Tüketici Hakem Heyeti, İyi Yönetimin Geliştirilmesi, İnsan Hakları ve Bilgi Edinme Büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.
1) ÖZEL KALEM BÜROSU
1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.
2. Protokol, ağırlama ve kabuller
3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama
4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
6. Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri
7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)
8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)  
2) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜROSU
1.   Evrak havale ve dağıtımı
2.   Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
3.   Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
4.   Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
5.   Vakıflarla ilişkiler
6.   Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
7.   Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
8.   Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
9.   Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
10. Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri
11. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri
12. Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri
13. Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.
14. Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi
15. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri
16. Tüketici Sorunları, Hakem Heyeti, İlçe Kurulu İşlemleri
17. Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
18. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
 
3) İDARE KURULU BÜROSU
1. İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşil kart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.)
4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ve Görevden uzaklaştırma işlemleri ile ilgili iş ve işlemler.
2. İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları.
3. İmar iş ve işlemler
4. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.
5. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
6. Görevden uzaklaştırma işlemleri.
7. 3091 Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
8. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
9. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.
10. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
11. Askerliğe karar verme işleri.
12. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
13. 3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun uygulanması
 
4) MAHALLİ İDARELER BÜROSU
1. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
2. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
3. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
4. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
5. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.
6. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
 
5)BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları.
2. Valiliğe elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri.
3. Basın kartı ve resmi ilan işleri.

6)PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.
2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
3. İlçe programı hazırlanması ve uygulanması.
4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.
5. Genel durum raporları.
6. İlçe koordinasyon Kurulu çalışmaları.
7. İdare şube başkanları toplantıları.
8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.
7)HUKUK İŞLERİ BÜROSU
1. İdari yargıya başvurma işleri.
2. İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.)
3. Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri.
4. Büro teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler.
5. Genel emirler.
 
8) DERNEKLER BÜROSU
Dernekler Bürosu (Lokal, Yardım Toplama İşlemleri)
 
9) İNSAN HAKLARI KURULU
İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri.
 
10) ŞEHİT VE GAZİLER BÜROSU
Harp ve vazife malûlleri, gaziler, şehitler ve şehit yakınları ile bunların kurdukları sivil toplum örgütleriyle ilgili il dernekler müdürlüğünün görev alanına girmeyen işlemleri yürütmek, bilgileri derlemek ve değerlendirmek, yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
  
11) AFET VE ACİL DURUM İLE İLGİLİ İŞLER 
Afet ve acil durum önleme ve müdahale ilçe planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak ve uygulamak,
 
C – Personel Durumu
Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğünde, (1) Müdür, (1) şef, (1) V.H.K.İ., (1) Bilgisayar İşletmeni, (1) Şoför, (1) Hizmetli ve 7 İşçi kadro mevcuttur. (1) Şef, (1) Şoför ve (1) işçi personel geçici görevlendirme ile başka kurumlara görevlendirilmiştir.
 
D - Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları   
Yusuf NAVRUZ İlçe Yazı İşleri Müdürü
Selim AKDAĞ Bilgisayar İşletmeni
Kamil TOPÇU Hizmetli
Halil DİNCER Büro Görevlisi
Mahmut KARAKELLE Büro Görevlisi
Ömerül Faruk AKDAĞ Büro Görevlisi
Nurettin AKSUN Makam Şoförü
Mikail CEYLAN Teknik Eleman (Elektrikçi)
Nuri NEVRUZ Bahçıvan (Bahçivan)
 
İLETİŞİM
Telefon No           : 0 446 411 22 22
Fax                     : 0 446 411 25 25
Yazi İşleri Müdürü : 0 446 411 22 20
e-posta               : uzumlukaymakamligi@gmail.com Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Web                    : www.uzumlu.gov.tr
Adres                  : Hükümet Konağı ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN